İkinci Yeni Şiiri ve Şairleri (1954 – 1964)

yorumsuz
341

İkinci Yeni Şiiri ve Şairleri (1954 – 1964)

İkinci Yeni Şiir Akımının Genel Özellikleri

 • Aklın mantıksal işleyişine sırt çevirdiler, gerçeküstücülüğü daha bilinçli benimsediler.
 • Anlama değil imgeye kapılarını sonuna kadar açtılar.
 • Konuşma diline uzak kaldılar, edebi sanatlara özgürlük tanıdılar.
 • I. Yeni’nin tam tersi noktadan yola çıkarak halk kültüründen uzaklaştılar.
 • Anlamı karartan ve gizleyen bir tavır takındılar. Sözcüklerin çağrışımlarla derinleşen ve çoğalan değerine önem verdiler.
 • Folklorik malzemenin şairin kişiliğini ezeceğini savunduklarından “Folklor şiire düşman” sloganını geliştirdiler.
 • Kentli küçük insan tipinin çizilmesine ve bu tipin “Süleyman Efendi” tiplemesinde olduğu gibi idolleştirilmesine son verdiler.
 • Duyguya ve çağrışıma dayanarak şiirin içsel zenginliğini daima yeni yorumlara açık bıraktılar.
 • Garip şiiri yoksul çoğunluğun yaşama koşullarını ve zevk anlayışını dikkate alırken, İkinci Yeniciler, daha çok aydın kesimin ve elit tabakanın zevkine hitap ettiler.
 • Şiiri, diğer sanatlarla yakın ilişkiye soktular.
 • Şiiri aklın, ahlaki endişelerin, yasaların ve alışılmış her türlü sınırlayıcı, baskıcı düzeneklerin dışına çıkarmak istediler.
 • Biçimin içerikten önce geldiğini savunan İkinci Yeniciler, siyaset dışı kalmaya özen gösterdiler.

İkinci Yeni Şiirinin Temsilcileri
Ece AYHAN

 • Ece Ayhan‘ın şiir dili, okuyucuyu şaşırtma ve sarsma anlayışı üzerine kuruludur.
 • Özgün imgelerinin ritmi, her türlü deneyimi kucaklayacak kadar çeşitlidir.
 • Sürrealist teknikleri şiirimize en ciddi biçimde uygulayan şairdir.
 • Onun şiirinde sözcükle dize arasında korkunç bir inatlaşma vardır. Sözcük, kullanıldığı dize içerisindeki yerinden dolayı okuyucu tarafından yadırganır.
 • O, yerleşik dil doğasını yıkarak kendine özgü bir dil yaratmak ister.
 • Eserleri
  Şiir: Kınar Hanımın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi (Kara, Ortadokslular, Yurt Savrul, Zambaklı Padişah, Kolsuz Bir Hattat…

İlhan BERK

 • İlhan Berk‘in ilk şiirleri, Manisa Halkevi’nin çıkardığı “Uyanış” dergisinde çıktı.
 • “istanbul Şiiri”nde İstanbul’un küçük insanlarının macerasını anlattı.
 • Şiirde ses ve müzik yerine daha çok anlamca kapalı şiirler yazmış olmasına rağmen “Günaydın Yeryüzü” kitabıyla 142. maddeden ko-ğuşturmaya uğradı.
 • Ona göre, erotizm, şiirin atardamarıdır, “Kül” adlı kitabıyla “Türk Dil Kurumu” Şiir Ödülü’nü İstanbul Kitabı’yla da “Behçet Necatigil Şiir Ödülü”nü aldı.
 • Eserleri
  Şiir: Güneşi Yakanların Selamı, İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu, Çivi Yazısı, Ga-lile Denizi, Otağ, Şenlikname…

Cemal SÜREYA

 • Cemal Süreya, lise yıllarında aruzla şiirler yazarak edebiyata girdi. İlk şiiri Mülkiye dergisinde yayımlandı.
 • Şiirlerinin yanında sanat konularındaki deneme ve eleştirileriyle tanındı.
 • İkinci Yeni’nin öncülerinden olan şairin ilk şiirlerinde biçim kaygısının ağır bastığı, yeni bir imge ve söyleyiş peşinde olduğu görülür.
 • Eski şiirle bağını sesten çok imge yoluyla kurar, çağrışımlardan yararlanır.
 • Onun şiiri, ince buluşların, duygulanımların, yaşanan gerçekliğin, toplumsal ve kültürel birikimin kendine özgü bir söyleyişle bütünleşmiş bileşimidir.
 • Kendi şiirini tanımlarken: “Benim şiirim erotik bir şiirdir.” der.
 • Eserleri
  Şiir: Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Uçurumda Açan, Sevda Sözleri, Sıcak Nal, Güz Bitiği

Turgut UYAR

 • Turgut Uyar‘ın ölçülü, uyaklı ilk şiiri “Yol”, Yedigün dergisinde çıktı.
 • Diğer şiirleri Varlık, Yeditepe, Pazar Postası, Türk Dili dergilerinde yer aldı.
 • ikinci Yeni şairi olarak tanınması ve değerlendirilmesine karşı çıktı. Şiirinde sürekli bir arayış içinde oldu.
 • “Divan” adlı eserinde Divan şiirinden yararlanmayı denedi, şiiri hep içerikte arayan bir şair oldu.
 • “Tütünler Islak” adlı eseriyle Yeditepe Şiir Ödü-lü’nü, “Kayayı Delen İncir” ile Behçet Necatigil Şiir Ödülü’nü, “Büyük Saat” ile Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’nü aldı.
 • Eserleri
  Şiir: Arz-ı Hal, Türkiyem, Dünyanın En Güzel Arabis-tanı

Edip CANSEVER

 • Edip Cansever‘in edebiyata ilgisi çocukluk yaşlarında başlamıştır.
 • İlk şiirlerinde güncel yaşam kesitleri içinde bireyin büyük kent karmaşasındaki bunalımlarını, avareliklerini, sevinç ve özleyişlerini yansıttı.
 • Değişik bir söyleyişin, imge düzeninin egemen olduğu şiirlerinde çağdaş insanın yabancılaşmasını, düşsel yanı ağır basan bir anlayışla işledi.
 • Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu. Taklit edilemeyecek bir özgünlüğe sahipti.
 • Anlaşılması güç kapalı şiirleriyle ikinci Yeni’nin öncüleri arasında yer aldı.
 • Yeniliksiz edemeyen, sürekli kendini yenileyen bir şairdi.
 • “Yalnızlık” onun şiirlerinin en önemli izleğidir. Şiirlerinde yaşadığı dünyanın geçiciliğini gören tedirgin bir ruhun ürperişleri vardır.
 • İkinci Yeni’nin kuyumcu şairidir. Bu kuyumculuğunu şiir sanatındaki dil hassasiyeti bakımından da sürdürür.
 • Birinci dönem şiirlerinde folklor unsurları ağırlıklı bir yer tutar.
 • Eserleri
  Şiir: ikindi Üstü, Dirlik Düzenlik, Yerçekimli Karanfil, Umutsuzlar Parkı, Nerde Antigone, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup, Kirli Ağustos

Ülkü TAMER
 • Ülkü Tamer, 1950’li yıllarda ortaya çıkan İkinci Yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden biridir.
 • ikinci Yeni’ye, bu akımın ana karakteristikleri oluştuktan sonra dahil olduğu halde, kendine özgü imge dünyası ve süssüz, sade söyleyişiyle dikkati çekti.
 • Çoğunlukla keskin bir ironiyle örülmüş derin acıların ve beşeri trajedilerin dile geldiği şiirlerinde 1970’lerden sonra toplumsal duyarlıklar da öne
  çıktı.
 • Şiirleri 1954’ten itibaren Kaynak, Pazar Postası, Yeditepe, Yeni Dergi, Papirüs, Sanat Olayı gibi dergilerde yayımlandı. 1967’de Yeditepe Şiir Armağanı’nı kazandı.
 • Eserleri
  Şiir: Soğuk Otların Altında, Gök Onları Yanıltmaz, Ezra ile Gary, Virgülün Başından Geçenler, İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür.

Sezai KARAKOÇ

 • Sezai Karakoç‘un ilk şiirleri Hisar, Mülkiye gibi dergilerde yayımlandı. Fransızcadan şiirler çevirdi. Deneme ve eleştiri türlerinde de yazdı.
 • Şiir Sanatı, Diriliş dergilerini çıkardı.
 • ikinci Yeni’nin biçim olanaklarından yararlanarak İslami özle, mistisizmle beslenen bir şiir geliştirdi.
 • Özellikle Şahdamar ve Köpük’ten sonra İkinci Yeni şairleri gibi kapalı bir anlatım biçimine doğru giden şiirlerinin arka planı oldukça zengin imgeler ve serbest çağrışımlarla yüklüdür.
 • Devlet, millet, medeniyet kavramlarına farklı boyutlarda anlam yükleyen sanatçının 41 yıllık “Diriliş” doktrini etrafında düşünsel alanda bir diriliş nesli oluşmuştur.
 • Eserleri
  Şiir: Körfez, Şahdamar, Hızırla Kırk Saat, Sesler, Ta-ha’nın Kitabı, Kıyamet Aşısı, Gül Muştusu, Monaroza, Zamana Adanmış Sözler…

Kaynak: www.turkedebiyati.org

Cahit ZARİFOĞLU

1940’ta Ankara’da doğan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda muhasebeci, çevirmen, düzeltmen, teknik sekreter olarak çalışmış, öğretmenlik yapmıştır. Lise öğrencisiyken ilk şiir ve öykülerini yerel gazetelerde yayınlayan Zarifoğlu, ölümüne kadar çok çeşitli dergilerde yazılar yazmıştır. “Açı” adıyla bir sanat dergisi çıkarmış olan sanatçı 1976’dan itibaren TRT Genel Müdürlüğü’nde mütercim sekreter olarak görev almıştır. 1984’te Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü’nü alan Zarifoğlu, 07 Haziran 1987 tarihinde Ankara’da yaşamını yitirmiştir.

Edebî Kişiliği:

 • Açık anlaşılır şiirler yazmasına rağmen özellikle kapalı, anlaşılması güç bir şiir anlayışıyla eserler vermiştir. Zarifoğlu şiirlerini “zor şiir” olarak adlandırmaktadır.
 • Yazdığı şiirlerindeki kapalı anlamın gerisinde İslami bir anlayış mevcuttur.
 • Hikâye, roman, günlük, piyes, sohbet, radyofonik oyun gibi birçok türde eser vermesine rağmen kendini özellikle şair olarak adlandırmaktadır.
 • Çocuklar için yazdığı kitaplarda gerçekler ile hayaller dünyası iç içedir.
 • Cahit Zarifoğlu’nun eserleri bir ideolojinin savunuculuğunu yapmamış ve didaktik tarzda olmamıştır. İslam, aşk, kadın onun şiirlerinde tüm güzelliğiyle ve soyut bir anlayışla ele alınmıştır.

Kısaca özetleyecek olursak;

 • İkinci Yeni şiiri anlayışındadır. Şiirlerinde kahramanı kendisi olan bir serüven vardır.
 • Şiirlerinde madde-ruh ikilemi ve çatışması, Batı’nın hegemonyasına (Batı diktasına karşı Doğu protestosu) karşı başkaldırı vardır, pek çok tezat, trajik biçimde onun şiirlerinde birleşir.
 • Şiirlerinde İslami motifler ağır basar. Nuru Pakdil ile “Edebiyat” dergisini çıkarmıştır.

Eserleri:

 • Şiir: İşaret Çocukları, Menziller, Yedi Güzel Adam, Korku ve Yakarış
 • Roman: Savaş Ritimleri
 • Çocuk kitabı: Yürek Dede ile Padişah, Katıraslan, Ağaçkakanlar, Serçe Kuş, Küçük Şehzade, Motorlu Kuş, Kuşların Dili
 • Deneme: Bir Değirmendir Bu Dünya
 • Günlük: Yaşamak
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Sevgili Açık Liseli Arkadaşlar, Açık Lise Sınav Soruları ve Testleri yenilenen sitemizle ve Aralık 2018 sınav soruları dahil olarak yeniden yayına başlamıştır. KR Açık Lise: AçıkLiseSınavSoruları.com ve AçıkTercih.Com

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı:


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 19 Ocak 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın